Wet- en Regelgeving

Kwaliteitseisen
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten), en voldoe aan de kwaliteitseisen die hieruit voortvloeien. Ik heb met goed gevolg het visitatietraject van de LVVP afgesloten eind 2016; dit wordt elke vijf jaar herhaald. Inzake uw dossier is de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing. Hieronder staat een aantal belangrijke zaken uit deze wet toegelicht.

Geheimhouding
Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Alles wat u bespreekt is strikt vertrouwelijk, er wordt nooit zonder uw toestemming informatie aan derden verschaft. De geheimhoudingsplicht mag alleen worden doorbroken in noodsituaties, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Voor overleg met collega’s die ook geheimhoudingsplicht hebben, is geen toestemming nodig.

Privacyverklaring
In de regels van de GGZ is het geven van informatie over de diagnose een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Er kan een privacyverklaring worden ingevuld wanneer u niet akkoord gaat met deze verstrekking van gegevens. De zorg zal dan worden vergoed zonder dat informatie wordt aangeleverd aan de zorgverzekeraar. Wanneer de klacht of het probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend. Er hoeft dan geen informatie te worden verstrekt aan de zorgverzekeraar.

Dossier
Er wordt een persoonlijk dossier aangelegd. Dit bevat o.a. de verwijsbrief van de huisarts, brieven van en over u, het behandelplan en werkaantekeningen van de behandelaar over de voortgang van de behandeling. Het wordt zo bewaard dat niemand anders dan uw psycholoog toegang heeft tot de gegevens. U heeft recht op inzage in het dossier, na afspraak met de behandelaar.

Huisarts
Aangezien de huisarts vaak verwijst, wil hij graag geïnformeerd worden over de start en beëindiging van de behandeling. Tenzij u daar bezwaar tegen heeft, stuurt uw behandelaar na de intakefase bij de start van de behandeling een bericht aan de huisarts omtrent diagnose en voorgesteld behandelplan. Bij beëindiging van de behandeling wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd. De huisarts wordt gezien als medebehandelaar, en kan indien nodig ook tijdens de behandeling worden geconsulteerd.

Klachtenregeling
Wanneer u meent dat ik niet juist handel gedurende de behandeling, hoop ik dat u dat met mij wilt bespreken. Ik zal uw klacht zeer serieus nemen, en met u zoeken naar een oplossing. Mocht u hiermee niet voldoende geholpen zijn, kunt u contact opnemen met een klachtbemiddelaar of de klachtcommissie van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (website).

AVG: Europese wet op de privacy
Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy ingegaan. Dit privacystatement hieronder legt uit hoe Van de Vijver Psychologie Praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Voor mijn externe privacy statement zie hier (pdf).

Afwezigheid/Crisis
In mijn afwezigheid, en/of bij spoed kunt u zich wenden tot de huisarts. Er zal op de homepage mijn website (‘welkom’) staan welke collega psycholoog als achterwacht bereikbaar in het geval ik langer afwezig ben.

Mijn kwaliteitsstatuut kunt u hier vinden (pdf).